Biblioteka powiatowa

Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej w Suwałkach realizuje zadania powiatowej biblioteki publicznej wynikające z porozumienia zawartego w dniu 3 kwietnia 2003 r. pomiędzy Powiatem Suwalskim a Miastem Suwałki.

W ramach obowiązującego porozumienia podstawowymi zadaniami, które realizowano było: udzielanie gminnym bibliotekom publicznym powiatu suwalskiego pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji zadań statutowych.

BIBLIOTEKI PUBLICZNE W POWIECIE SUWALSKIM: