Mediateka – konsultacje

Witamy na stronie dotyczącej konsultacji społecznych w sprawie budowy nowej Biblioteki/Mediateki w Suwałkach. Do podjęcia optymalnej decyzji niezbędne jest rzetelne poinformowanie mieszkańców o znaczeniu tej inwestycji, co można znaleźć na tej stronie.


W Mediatece – Kreatywnym Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach znajdzie się Biblioteka Publiczna wraz z filiami oraz MidiCentrum i SOWA – Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności. Mediateka to nie tylko inwestycja w infrastrukturę i kulturę, ale przede wszystkim inwestycja w Suwalczan. Nowoczesny obiekt kulturalny przyczyni się do rozwoju społecznego i kulturalnego miasta, oferując nie tylko miejsce do wypożyczania książek, ale także przyjazną przestrzeń do spotkań oraz do rozwoju zainteresowań, kreatywności i innowacyjności. Mediatekę otoczy park z małym amfiteatrem, ścieżki rowerowe i duży parking. Zdecydowana większość środków na budowę Mediateki jest już Suwałkom przyznana z Unii Europejskiej.

AKTUALNOŚCI

SPACER PO MEDIATECE

Spacer po Mediatece w Suwałkach i jej najbliższym otoczeniu został przygotowany przez biuro „DWA Wnuk Domagało Architekci”, które wygrało konkurs architektoniczny i  opracowało projekt Biblioteki/Mediateki. Wirtualny spacer nie pokazuje wszystkich możliwości Mediateki. Oprócz wypożyczalni i czytelni znajdą się tam kąciki do czytania, duża przestrzeń dla dzieci, sale do gier, doświadczeń i twórczości, miejsca spotkań, amfiteatr, duży parking, kawiarenka, park ze ścieżkami rowerowymi i wiele, wiele miejsca do realizacji pomysłów. Budynek Mediateki zaplanowano wśród zieleni pomiędzy ulicami M. Reja i gen. K. Pułaskiego.

PREZENTACJA

Prezentacja zawiera podstawowe informacje o istniejącej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej, kosztach jej funkcjonowania oraz podstawowe informacje o projekcie Mediateki w Suwałkach, korzyściach jakie przyniesie ona suwalczanom oraz kosztach jej budowy.

mediateka-konsultacje-prezentacja

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Jak wypełnić formularz konsultacyjny?

Formularz można wypełnić od 12 czerwca do 31 lipca 2024 roku. Poniżej prezentujemy trzy sposoby do wyboru.

 1. Wersja elektroniczna na stronie bpsuwalki.pl/mediateka-konsultacje;
 2. Wersja papierowa (pobierz TUTAJ lub w wymienionych poniżej miejscach) – można pobrać, wydrukować i wypełniony formularz przesłać w formie skanu/zdjęcia na adres e-mail: mediateka-konsultacje@bpsuwalki.pl;
 3. Wersja papierowa (pobierz TUTAJ lub w wymienionych poniżej miejscach) – można pobrać, wydrukować i wypełniony formularz dostarczyć z dopiskiem „Konsultacje społeczne – budowa Mediateki” na jeden z adresów:

– Biblioteka Publiczna w Suwałkach, ul. E. Plater 33 A, 16-400 Suwałki;
– Filia nr 1, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki;
– Filia nr 2, ul. Klonowa 41, 16-400 Suwałki;
– Filia nr 3, ul. Północna 26, 16-400 Suwałki;
– Midicentrum, ul. W. Witosa 4A, 16-400 Suwałki;
– SOWA, ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki;
– Urząd Miejski w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki;
– Urząd Miejski w Suwałkach, ul. T. Noniewicza 71a, 16-400 Suwałki.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
1. Czy uważa Pani/Pan, że w Suwałkach powinien powstać obiekt Mediateki stanowiący miejsce dla biblioteki oraz jej filii i oddziałów, dla mieszkańców, stowarzyszeń, NGOsów, klubów – miejsce działalności twórczej, edukacyjnej, kreatywnej i literackiej?
2. Czy lokalizacja Mediateki w Suwałkach na terenie pomiędzy ulicami Bulwarową, Reja, Szczęsnowicza i Pułaskiego jest Pani/Pana zdaniem:
3. Prosimy o wskazanie 5 najważniejszych funkcji Mediateki w Suwałkach?
4. Jak Pani/Pana zdaniem powinna być zagospodarowana przestrzeń wokół Mediateki? Z jakimi stwierdzeniami zgadza się Pani/Pan najbardziej? Prosimy o wskazanie do 5 obszarów:
5. Jak często zamierza Pani/Pan korzystać z oferty suwalskiej Mediateki?
* W przypadku zgłoszenia innych uwag/opinii/pytań, prosimy o podanie danych kontaktowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi.
Płeć
Wiek
Zajęcie
Wykształcenie
Czy jest Pani/Pan mieszkańcem Suwałk

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”
informuje się, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej
  w Suwałkach reprezentowana przez dyrektora Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach z siedzibą przy ul. Emilii Plater 33A, 16-400 Suwałki, tel.: (87) 565-62-46, adres e-mail: sekretariat@bpsuwalki.pl.
 2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt pisemny na adres siedziby Biblioteki Publicznej w Suwałkach, ul. Emilii Plater 33A, 16-400 Suwałki lub kontakt na adres poczty elektronicznej e-mail: iodo@bpsuwalki.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  w związku z art. 5a ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Państwa dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie budowy Mediateki.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa – na żądanie tych podmiotów lub w związku z obowiązkiem ciążącym na Administratorze
  z mocy prawa, podmioty współpracujące z Administratorem na potrzeby i w zakresie realizacji celów przetwarzania.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
 6. Przysługuje Pani/Panu:
  a) prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych, na podstawie art. 16 RODO,
  c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 ust. 1 RODO,
  d) prawo do żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, jesteście Państwo zobowiązani do ich podania. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować, że Państwa głos będzie nieważny.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

ZADAJ PYTANIE

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
 1. Czy nie można adaptować na Mediatekę już istniejących budynków w Suwałkach?
  Nie można, gdyż te, które są w zasobach miejskich nie spełniają norm budowlanych wymaganych dla budynków bibliotecznych lub mają zbyt małą powierzchnię użytkową, brak miejsca na parkingi i słabą dostępność komunikacyjną. Nie da się także dostosować ich dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Czy Mediateka będzie czynna dłużej niż biblioteka obecnie?
  Tak, godziny otwarcia Mediateki zostaną dostosowane do potrzeb Czytelników. Będzie czynna wieczorem i w weekendy. Konieczne będzie zainstalowanie monitoringu, aby można było wejść przy użyciu karty bibliotecznej i bezobsługowo korzystać, chociażby ze zbiorów.
 3. Czy w Mediatece będą  udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami?
  Tak. Będą podjazdy dla wózków, windy, szerokie wejścia dostosowane do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich, odpowiednio dostosowane toalety, oznaczenia alfabetem Braille’a oraz komunikaty dźwiękowe w windach.
 4. Czy będzie więcej miejsc parkingowych? Jaka tam będzie komunikacja?
  Tak, zaplanowano 51 miejsc postojowych dla samochodów osobowych – w tym 2 dla osób z niepełnosprawnością i 2 ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych oraz 2 miejsca postojowe dla autokarów. Będzie tam ścieżka rowerowa od ul. Ks. S. Szczęsnowicza do budynku i dalej do ul. K. Pułaskiego i Bulwarowej, miejsca postojowe ze stojakami dla rowerów. Teren zaplanowany pod miejsca postojowe będzie wyłożony kostką ażurową. Przy ul. M. Reja oraz ul. K. Pułaskiego zaplanowano przystanki komunikacji miejskiej z drogami dojścia do głównego wejścia budynku Mediateki.
 5. Czy dokonano inwentaryzacji drzew na terenie planowanym pod budowę i jak miasto zamierza chronić tam zieleń?
  Tak. Przed ogłoszeniem konkursu na projekt architektoniczny Biblioteki/Mediateki przeprowadzono inwentaryzację drzew – jest tam 747 drzew . Najcenniejsze przyrodniczo okazy zostaną zachowane.  Przebieg ścieżek i ciągów komunikacyjnych dostosowano, tak, aby je ominąć. Wokół Mediateki powstaną zielone tereny rekreacyjne z małą architekturą i amfiteatrem.W obszarze inwestycyjnym  znalazły się 123 drzewa – w znacznej mierze są to drzewa owocowe tj. jabłonie, śliwy , grusze pospolite oraz drzewa liściaste takie jak klony pospolite, jesiony oraz klony jesionolistne (gatunek inwazyjny, którego należy unikać).
 6. Czy zamiast  budować  Mediatekę można te środki przeznaczyć na wybudowanie dróg,  szpitali, żłobków, itp.?
  Nie, środki z Unii Europejskiej są przeznaczone wyłącznie na Mediateki w Suwałkach i Łomży, niewykorzystane na ten cel przepadają, nie trafią do Suwałk. Wówczas trzeba będzie przeprowadzić generalny remont obecnej siedziby biblioteki przy ul. E. Plater wyłącznie ze środków miejskich. Pochłonie to z kasy miejskiej środki przeznaczone na wkład własny do budowy Mediateki oraz dodatkowe niebagatelne kwoty,  gdyż remont oszacowano na kilkanaście milionów złotych.
 7. Czy tam będzie kawiarenka?
  Tak. W budynku powstanie kawiarenka literacka. Umożliwi wypicie kawy lub herbaty, spożycie niewielkiej przekąski, zakup książek, zorganizowanie spotkania dyskusyjnego klubu książki.
 8. Czy po wybudowaniu Mediateki zostaną zamknięte wszystkie filie?
  Do Mediateki zostaną przeniesione dwie filie znajdujące się niedaleko tego budynku (Filia Nr 2 z ul. Klonowej 41, Filia Nr 3 z ul. Północnej 26) oraz Midicentreum i SOWA. Filia Nr 1 przy ul. Szpitalnej 60 pozostanie nadal w budynku Szpitala Wojewódzkiego. Planowane jest rozszerzenie  usługi  „Książka na telefon” – czyli dowóz książek do osób, którym z racji wieku i stanu zdrowia trudno jest dotrzeć do Biblioteki. Brane są także pod uwagę także inne rozwiązania już stosowane w Polsce i na świecie.

Do pobrania