Deklaracja dostępności

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach: www.bpsuwalki.pl, www.midicentrum.pl, www.dwutygodniksuwalski.pl, www.digi.bpsuwalki.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-17

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-01-14

Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Podjęto także działania mające na celu zmianę strony na nową.

Niezgodności:

 • Niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast.
 • Niektóre linki są wyróżnione wyłącznie kolorem. Brak dodatkowego zaznaczenia pozwalającego na ich rozpoznawanie przez osoby nie rozróżniające kolorów.
 • Filmy zamieszczone w serwisie nie posiadają napisów, audiodeskrypcji ani treści alternatywnych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu.
 • Część fotografii oraz galerii zamieszczonych w serwisie nie posiada opisów alternatywnych, czyli technik udostępniających użytkownikom programów odczytu ekranu informacje o nietekstowych elementach strony internetowej.
 • Brak możliwości odczytania tekstu.
 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • Brak widocznego fokusu.
 • Brak odpowiedniej infrastruktury nagłówkowej i nawigacji.
 • Brak narzędzi kontaktowych (tłumacz migowy online).
 • Niektóre filmy zamieszczone w serwisie i publikowane w Internecie nie posiadają napisów, audiodeskrypcji ani treści alternatywnych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu.
 • Niektóre linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Wyłączenia:

 • Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Mapy zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • Treści archiwalne nie wykorzystywane do bieżących zadań Biblioteki opublikowane przed 23 września 2019 roku i nie poddawane od tego czasu przebudowom i zmianom zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Strony posiadają następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • wyróżnienie odnośników.

Na stronach internetowych można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sekretariat@bpsuwalki.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej powinna zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Biblioteka niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Biblioteka może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach udostępnia swoje zbiory i świadczy usługi w czterech budynkach:
– ul. E. Plater 33A
– ul. Szpitalna 60
– ul. Klonowa 41
– ul. Północna 26
– ul. W. Witosa 4A.
Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A:
 • Wejście główne znajduje się od strony ulicy Emilii Plater. Jest dobrze widoczne na tle fasady, oświetlone
 • Przed wejściem znajdują się schody (4 stopnie). Obok, dla osób poruszających się na wózkach znajduje się pochylnia o optymalnym kącie nachylenia z poręczami umożliwiającymi samodzielne wejście do Biblioteki.
 • Przy wejściu po prawej stronie umieszczono domofon.
 • Na drzwiach wejścia głównego znajduje się tablica informacyjna w języku Braille’a.
 • W przedsionku znajduje się tablica informacyjna w kontrastowej kolorystyce (czarne litery na jasnym tle).
 • W budynku jest dostępne winda łącząca wszystkie kondygnacje przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, posiadająca oznaczenia w alfabecie Braille’a i komunikaty głosowe.
 • Wolne od barier poziomych i pionowych są wszystkie przestrzenie komunikacyjne budynku oraz pomieszczenia, z wyjątkiem pomieszczeń technicznych.
 • Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze po prawej stronie za Pracownią „Smykałka”.  
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Na parterze, po lewej stronie, w Dziale Zbiorów Specjalnych można wypożyczyć audiobuki, urządzenie CZYTAK Plus do odtwarzania książek mówionych, książki z dużą czcionką
 • W Czytelni jest przenośny powiększalnik ułatwiający osobom słabowidzącym dostęp do materiałów drukowanych.
 • Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • Brak informacji głosowych oraz możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.
 • Przed budynkiem na ogólnodostępnym parkingu wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Filia Nr 1 , ul. Szpitalna 60

 • Biblioteka mieści się w suterenie (poziom -1) budynku Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera
 • Wejście jest dobrze widoczne na tle fasady, oświetlone
 • Przed budynkiem Szpitala znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.
 • Wejście do Biblioteki jest możliwe po przejściu szpitalnymi korytarzami i/lub użyciu windy dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Wejścia, schody, windy, elementy oznakowania są dobrze oświetlone światłem sztucznym.
 • Wyposażenie i aranżacja wnętrz umożliwia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
 • Toaleta dostosowana do osób z niepełnosprawnościami
 • Brak oznakowania w alfabecie Braille’a
 • Przed budynkiem parking z nawierzchnią wykonaną z betonu asfaltowego, oznakowane miejsca dla osób z niepełnosprawnościami
 • Do budynku i  pomieszczeń biblioteki można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 • Brak informacji głosowych oraz możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online

Filia Nr 2, ul. Klonowa 41

 • Biblioteka mieści się na wysokim parterze pawilonu handlowo-usługowego
 • Brak windy, platform i podjazdu dla wózków,
 • Wejście dobrze widoczne na tle fasady, oświetlone
 • Wejście po schodach o nierównych stopniach, bezpośrednio z ulicy, następnie przedsionek
 • Wyposażenie i aranżacja wnętrz uniemożliwia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich
 • Toaleta nie jest dostosowana do osób z niepełnosprawnościami
 • Przed budynkiem parking z nawierzchnią wykonaną z betonu asfaltowego.
 • Brak wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami
 • Do budynku i  pomieszczeń biblioteki można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 • Brak informacji głosowych oraz możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online

Filia Nr 3, ul. Północna 26

 • Wejście do parterowego budynku bezpośrednio z chodnika przez przedsionek do holu biblioteki, z którego jest wejście do sal bibliotecznych
 • Wejście dobrze widoczne na tle fasady, oświetlone
 • Korytarz, hol szeroki, bez schodów i wind (budynek parterowy), szerokie drzwi
 • Zastosowano odpowiednią kontrastową kolorystykę drzwi w stosunku do ścian
 • Wyposażenie i aranżacja wnętrz umożliwia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich, brak schodów, windy, pochylni
 • Łazienka nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych
 • Parking z nawierzchnią utwardzona, wykonana z betonu asfaltowego. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Do budynku i  pomieszczeń biblioteki można wejść z psem asystującym lubi psem przewodnikiem.
 • Brak informacji głosowych oraz możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online

Midicentrum, ul. Witosa 4A

 • Wejście do lokalu łatwo dostępne, na parterze, bez schodów, wejście przystosowane dla wózków inwalidzkich.
 • Wejście dobrze widoczne na tle fasady, oświetlone
 • Budynek parterowy- wewnątrz brak schodów i windy. Jest pochylnia przeznaczona dla wózków oraz poręcze.
 • Korytarz szeroki umożliwiający dostęp użytkownikom do poszczególnych pracowni
 • Toaleta przystosowana dla niepełnosprawnych na wózkach
 • Wyposażenie i aranżacja wnętrz umożliwia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich
 • Na parkingu dostępne wyznaczone miejsca dla osób z niepełno sprawnościami
 • Do budynku i  pomieszczeń biblioteki można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 • Brak informacji głosowych oraz możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online

SOWA, Sterfa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności Suwałki, ul. Innowacyjna 1

 • SOWA Suwałki mieści się na I piętrze budynku Parku Naukowo- Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach przy ulicy Innowacyjnej 1.
 • Do budynku PNT prowadzą dwa główne wejścia A i B.
 • Wejście A:
 • Wejście znajduje się od głównej ulicy Innowacyjnej.
 • Wejście jest dobrze widoczne na tle fasady, oświetlone.
 • Wejście do budynku jest bezpośrednio z chodnika do holu PNT.
 • Hol jest przestronny i szeroki, a aranżacja i wyposażenie umożliwia poruszania się osobom na wózkach inwalidzkich.
 • Recepcja PNT znajduje się po prawej stronie od wejścia A.
 • Dostępna jest winda po prawej stronie od recepcji.
 • Wejścia, schody, winda i elementy oznakowania są dobrze oświetlone światłem sztucznym.
 • Wejście B
 • znajduje się od strony parkingu przy budynku PNT od strony Hotelu Szyszko
 • Do SOWA kierujesz się na patio PNT 
 • Na ścianie budynku  widoczne są drogowskazy z logo SOWA
 • Na patio po prawej stronie widoczny jest niebieski szyld z napisem SOWA Małe Centrum Nauki.
 • Drogowskazy widoczne na klatce schodowej kierują na piętro do SOWA.
 • Toaleta jest dostosowana do osób z niepełnosprawnością.
 • Brak informacji głosowych oraz możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.
 • Parking z nawierzchnią utwardzoną z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i pomieszczeń SOWA można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.