Przetarg na druk „Dwutygodnika Suwalskiego”

Dodano: 3 stycznia 2014

AD.331-1/2013 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu.

Suwałki, 03.01.2014 r.

AD.331-1/2013

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr AD.331-1/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Druk Dwutygodnika Suwalskiego”.

 

ZAWIADOMIENIE

            Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)  informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr AD.331-1/2103 pn: „Druk Dwutygodnika Suwalskiego” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy

 

GRAF-DRUK CYLWA

Stanisław Cylwa

ul. Leśna 15

16-400 Suwałki

                       

UZASADNIENIE

            Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia pn: „Druk Dwutygodnika Suwalskiego” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 w zw. art. 10 ust. 1.  P.z.p.

Zgodnie z zapisami  SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się tylko ceną (100%) i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i P.z.p. oraz zaoferuje najniższą cenę brutto.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty.

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją

Cena oferty brutto

1

GRAF-DRUK CYLWAStanisław Cylwa, ul. Leśna 15, 16-400 Suwałki

Cena

100

0,70 zł brutto za 1 egz. Dwutygodnika Suwalskiego

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „CARO” S.C Zbigniew Fiedorowicz Jarosław Michałowskiul. Szpitalna 43, 16-400 Suwałki

Cena

76,92

0,91 zł brutto za 1 egz. Dwutygodnika Suwalskiego

Mając zatem na uwadze, że Oferent nr 1 spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, a jego oferta była zgodna z przepisami P.z.p. oraz odpowiadała treści SIWZ należało wybrać zgodnie z art. 91 ust. 1 ofertę nr 1 GRAF-DRUK CYLWA

Stanisław Cylwa, ul. Leśna 15, 16-400 Suwałki

 

Kategorie: AktualnościOgłoszenia i przetargi

Góra