Suwalskie limeryki latem VII edycja

Dodano: 1 lipca 2013

ORGANIZATORZY:

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

HONOROWY PATRONAT:

Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk

Szczepan Ołdakowski – Starosta Powiatu Suwalskiego

PATRONAT MEDIALNY:

„DwuTygodnik Suwalski”, Radio 5, suwalki.info

CELE KONKURSU:

– Popularyzacja poezji, a zwłaszcza tak mało znanej formy literackiej jaką jest limeryk *

– Uhonorowanie „Roku Juliana Tuwima” – w 60. rocznicę śmierci poety. Przypomnienie twórczości Juliana Tuwima jako jednego z prekursorów limeryków polskich

– Promocja Suwałk oraz Suwalszczyzny na mapie kulturalnej Polski.

– Odkrywanie i wspieranie talentów literackich rodzimych i przyjezdnych, choćby na jedno lato.

– Wzbogacanie codzienności o uśmiech i radość płynącą z twórczości literackiej.

ZASADY UCZESTNICTWA:

– Konkurs ma charakter otwarty – może do niego przystąpić każdy bez względu na wiek lub miejsce zamieszkania, przynależność lub nie, do związków twórczych.

– Warunkiem jest zaprezentowanie 1 do 5 utworów – tekstów humorystycznych, satyrycznych w formie limeryku.

– Tematyka limeryków napisanych na konkurs powinna być związana

z Suwałkami i Suwalszczyzną – nazwy geograficzne

– oraz Julianem Tuwimem – patronem tej edycji konkursu, jego twórczością dla dzieci i dorosłych.

– Prace konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane

w konkursach literackich.

– Prace konkursowe (w 3 egzemplarzach) należy dostarczyć do dnia

31 lipca 2013 r. na adres:

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej

ul. Emilii Plater 33A , 16-400 Suwałki

z dopiskiem na kopercie:

Konkurs „Suwalskie limeryki latem. VII Edycja”.

– Nadesłane wiersze powinny być opatrzone hasłem (pseudonimem literackim).

– Dane o autorze : imię, nazwisko, wiek, adres i numer telefonu, adres mailowy, zawód (w przypadku uczniów nazwę szkoły), należy umieścić

w osobnej kopercie opatrzonej takim samym hasłem i dołączyć do pracy.

NAGRODY:

– Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody. Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy.

Główną Nagrodą Konkursu będzie przyznanie najlepszemu twórcy – Pióra Prezydenta Suwałk.

– O terminie i miejscu uroczystego podsumowanie konkursu i wręczenia nagród wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni listownie

lub telefonicznie.

– Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej także na stronie internetowej Biblioteki. Wytypowane przez Jury wiersze będą publikowane w wydawnictwach, mediach, stronach internetowych

w celu promocji uzdolnionych twórców oraz regionu.

– Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, natomiast w stosunku do wyróżnionych

i nagrodzonych utworów zastrzegają sobie prawo ich prezentacji

i publikacji bez honorarium za prawa autorskie na stronach internetowych, w mediach tylko w celu promocji uzdolnionych twórców.

– W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyzję podejmuje organizator konkursu.

– Szczegółowych informacji pod nr tel. 87 565-62-46 udzielają:

Maria Kołodziejska lub Małgorzata Czerucka

*Limeryk – miniaturka liryczna; nonsensowny, groteskowy wierszyk

o skodyfikowanej budowie – pięć wersów o stałej liczbie sylab akcentowanych, układ rymów aabba, zwykle żeńskich, trzeci i czwarty wers krótsze od pozostałych (zwykle o 2-3 sylaby akcentowane), nazwa geograficzna w klauzuli pierwszego wersu (podstawa rymu a).

Kategorie: Aktualności

Góra