Suwalskie limeryki latem VII edycja

01 lipca 2013

ORGANIZATORZY: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich HONOROWY PATRONAT: Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk Szczepan Ołdakowski – Starosta Powiatu Suwalskiego PATRONAT MEDIALNY: „DwuTygodnik Suwalski”, Radio 5, suwalki.info CELE KONKURSU: – Popularyzacja poezji, a zwłaszcza tak mało znanej formy literackiej jaką jest limeryk * – Uhonorowanie „Roku Juliana Tuwima” – w 60. rocznicę śmierci poety. Przypomnienie twórczości Juliana Tuwima jako jednego z prekursorów limeryków polskich – Promocja Suwałk oraz Suwalszczyzny na mapie kulturalnej Polski. – Odkrywanie i wspieranie talentów literackich rodzimych i przyjezdnych, choćby na jedno lato. – Wzbogacanie codzienności o uśmiech i radość płynącą z twórczości literackiej. ZASADY UCZESTNICTWA: – Konkurs ma charakter otwarty – może do niego przystąpić każdy bez względu na wiek lub miejsce zamieszkania, przynależność lub nie, do związków twórczych. – Warunkiem jest zaprezentowanie 1 do 5 utworów – tekstów humorystycznych, satyrycznych w formie limeryku. – Tematyka limeryków napisanych na konkurs powinna być związana z Suwałkami i Suwalszczyzną – nazwy geograficzne – oraz Julianem Tuwimem – patronem tej edycji konkursu, jego twórczością dla dzieci i dorosłych. – Prace konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane w konkursach literackich. – Prace konkursowe (w 3 egzemplarzach) należy dostarczyć do dnia 31 lipca 2013 r. na adres: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej ul. Emilii Plater 33A , 16-400 Suwałki z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Suwalskie limeryki latem. VII Edycja”. – Nadesłane wiersze powinny być opatrzone hasłem (pseudonimem literackim). – Dane o autorze : imię, nazwisko, wiek, adres i numer telefonu, adres mailowy, zawód (w przypadku uczniów nazwę szkoły), należy umieścić w osobnej kopercie opatrzonej takim samym hasłem i dołączyć do pracy. NAGRODY: – Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody. Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy. Główną Nagrodą Konkursu będzie przyznanie najlepszemu twórcy – Pióra Prezydenta Suwałk. – O terminie i miejscu uroczystego podsumowanie konkursu i wręczenia nagród wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie. – Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej także na stronie internetowej Biblioteki. Wytypowane przez Jury wiersze będą publikowane w wydawnictwach, mediach, stronach internetowych w celu promocji uzdolnionych twórców oraz regionu. – Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, natomiast w stosunku do wyróżnionych i nagrodzonych utworów zastrzegają sobie prawo ich prezentacji i publikacji bez honorarium za prawa autorskie na stronach internetowych, w mediach tylko w celu promocji uzdolnionych twórców. – W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyzję podejmuje organizator konkursu. – Szczegółowych informacji pod nr tel. 87 565-62-46 udzielają: Maria Kołodziejska lub Małgorzata Czerucka *Limeryk – miniaturka liryczna; nonsensowny, groteskowy wierszyk o skodyfikowanej budowie – pięć wersów o stałej liczbie sylab akcentowanych, układ rymów aabba, zwykle żeńskich, trzeci i czwarty wers krótsze od pozostałych (zwykle o 2-3 sylaby akcentowane), nazwa geograficzna w klauzuli pierwszego wersu (podstawa rymu a).