Nabór na stanowisko instruktor zajęć w Midicentrum

22 czerwca 2015

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKA

instruktorów zajęć w „Midicentrum”
Kreatywnym Ośrodku Nauki  i Technologii  w Suwałkach

w  projekcie pn.
KREATYWNE OŚRODKI NAUKI I TECHNOLOGII W SUWAŁKACH I GRODNIEwspółfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Programu
Współpracy Transgranicznej   Polska – Białoruś – Ukraina 2007-3013

Opis stanowiska:
Nazwa stanowiska:  instruktor zajęć
Lokalizacja: „Midicentrum” Kreatywny Ośrodek Nauki i Technologii w Suwałkach,
ul. Witosa 4A , 16-400 Suwałki
Warunki zatrudnienia: umowa o pracę, ½ etatu, także w godzinach popołudniowych, praca
w soboty. Planowana data zatrudnienia: 1 września 2015 r.

Opis stanowiska:
Prowadzenie zajęć z różnymi grupami wiekowymi (dziećmi, młodzieżą, dorosłymi)
w następujących pracowniach Midicentrum:
1. Pracownia dla dzieci;
2. Pracownia nauki;|
3. Pracownia środowiska naturalnego – energia wiatrowa;
4. Pracownia środowiska naturalnego – energia słoneczna;
5. Pracownia środowiska naturalnego – energia hydrosolarna;
6. Pracownia języka angielskiego;
7. Pracownia kreatywności – klocków;
8. Pracownia techniki – robotyki;
9. Pracownia muzyki;
10. Pracownia sztuki.

Wymagania:
– wykształcenie wyższe, mile widziane przygotowanie pedagogiczne (edukacja artystyczna, edukacja muzyczna, edukacja językowa) lub informatyczne;
– doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi;
– bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
– znajomość obsługi komputera oraz umiejętność posługiwania się sprzętem elektronicznym, znajomość pakietu MS Office oraz programów graficznych (podstawowych), programów muzycznych, programów do nauki j. angielskiego;
– kreatywność i samodzielność w działaniu, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
a w szczególności dziećmi i młodzieżą.

Wymagania dodatkowe:   
– posiadanie różnego rodzaju zainteresowań i umiejętności artystycznych;

– posiadanie zainteresowań matematyczno-fizycznych i technicznych;
– posiadanie dodatkowych kwalifikacji w zakresie informatyki.
Główne obowiązki:

– prowadzenie wraz z przygotowaniem merytorycznym, zajęć skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych, w pracowniach zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami;
– merytoryczne opracowywanie oraz prowadzenie projektów (współpraca z pozostałymi instruktorami);

– inspirowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych;

– organizacja różnorodnych form pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, w tym organizacja konkursów, kółek zainteresowań;

– współpraca z placówkami kulturalno-oświatowymi z terenu Suwałk i regionu,
z instytucjami, szkołami, organizacjami i stowarzyszeniami w  zakresie realizacji zadań Midicentrum;

– uczestnictwo w kursach, szkoleniach;
– prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych działalności Midicentrum;

– przygotowanie i składanie wniosków o dofinansowanie zewnętrzne, pozyskiwanie sponsorów.

Wymagane dokumenty:
1. curriculum vitae;
2. list motywacyjny

  1. kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje oraz umiejętności (zaświadczenia, opinie, referencje) i doświadczenie;
    4. oświadczenie opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu, zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r,
    Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Biblioteki w Suwałkach (pok. nr 13), bądź przesłać pocztą na adres: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, ul. E. Plater 33A, 16-400 Suwałki w kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko Instruktor zajęć w „Midicentrum”, w terminie do 30.06.2015 r. do godziny 14 00 (decyduje data wpływu do Biblioteki).

Etapy wyboru kandydata na stanowisko:
        I – po dokonaniu oceny formalnej oferty, tylko wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.
II – wybrane osoby zostaną przeszkolone w Midicentrum. Szkolenie odbędzie się
w j. angielskim. Planowany termin trzydniowego szkolenia 20 – 22 .07.2015. Podany termin może ulec zmianie.
III – ostateczny wybór kandydatów zostanie przeprowadzony po przedstawieniu przez wybrane osoby opisowej koncepcji zajęć pozalekcyjnych i prowadzeniem kółek zainteresowań na podstawie posiadanych kwalifikacji zawodowych i ostatecznej rozmowie z kandydatami.

Do pobrania:

Nabór na stanowisko instruktor zajęć w Midicentrum– ogłoszenie (pdf)